Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Kampus Hayatı / Rehberlik

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı


Görevlerimiz

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde, yürütülmekte olan Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı (KGRP), öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine göre tasarlanmıştır. KGRP, öğrencilerimize kişisel – sosyal, eğitsel ve kariyer gelişim alanlarında çeşitli yaşam becerileri kazandırmayı amaçlar. KGRP dört program öğesi ile hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar: Rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale servisleri ve sistem desteği. Gelişimsel ve önleyici özelliği olan KGRP’mız, psikolojik danışmanlarımız ve akademide rehberlikle ilgili diğer personel tarafından geniş katılımla yürütülür.
KGRP’mızın nihai amacı öğrencilerimizin yaşam kariyeri gelişimlerini desteklemektir. KGRP ile bütün öğrencilerimizin yaşamlarındaki çeşitli rollerine, yaşam olaylarına ve yaşam alanlarına hazırlanması hedeflenmektedir. Diğer bir ifade ile KGRP’mızın genel amacı insana, topluma ve Dünya’ya duyarlı, 21.yy Bilgi Çağı’nda mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş; kendi potansiyellerini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, psikolojik iyilik halini güçlendirme yollarını bilen emniyet amirlerinin yetiştirilmesine destek olmaktır.
KGRP ile Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrencileri;
 • Kendilerini daha iyi tanıyacak,
 • Özgüvenleri artacak,
 • Arkadaşları, amirleri ve toplumla etkili iletişim kurabilecek,
 • Karar verme-problem çözme becerileri gelişecek,
 • Kendilerine yaşam felsefesi oluşturabilecek,
 • Stresle baş etme yollarını öğrenecek,
 • Yaşam kariyeri yönetim becerileri gelişecek,
 • Akademik başarılarını artırma yollarını kazanacak,
 • Kendisine, ailesine, mesleğine, ülkesine ve Dünya’ya karşı sorumluluklarının bilincinde olacak şekilde yetiştirilirler.

Yeterliklerimiz

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrencileri üç gelişim alanında aşağıdaki yeterlikleri kazanacaklardır:
Kişisel-Sosyal Gelişim:

 • Kendi potansiyellerini, yegâne özelliklerini benimseyecek ve geliştirecek bir anlayış geliştirler.
 • Kendilerini ve başkalarını tanımaya, kişisel gelişimlerini sürdürmeye ve psikolojik sağlamlık düzeylerini artırmaya yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumları geliştirirler.
 • Kendilerine, ailesine, ülkesine ve dünyaya karşı rol ve sorumluluklarının bilincinde, bir emniyet amiri olarak kendisinden beklenen sorumlu, verimli ve üretken bir anlayış ve tutum benimserler. 
 • Fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığa yardımcı olacak beceriler geliştirir ve psikolojik iyilik halini korumaya yönelik tutum benimserler.
 • Akranları, meslektaşları, amirleri ve uluslar arası meslektaşları ile etkili iletişim kurma becerisi geliştirirler.

Akademik Gelişim:

 • Akademide ve yaşamlarında öğrenmelerine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlara sahip olurlar. 
 • Öğrenmenin önemini fark eder ve kendi öğrenme stillerine uygun etkili çalışma becerileri geliştirirler. 
 • Kendi potansiyellerine uygun master/doktora programlarına girmelerine yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumları geliştirirler.
 • Akademik başarı ile çalışma hayatı, sosyal yaşam ve toplum ilişkilerini kavrar ve kariyer planlarını eyleme geçirmek için öz-düzenleme ve öz-yeterlik becerileri geliştirirler.
 • Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum benimser, bunun kişisel ve mesleki gelişimlerinin bir parçası olarak değerlendirirler. 

Kariyer Gelişimi:

 • Emniyet amirinin olarak yaşam biçimleri, yaşam rolleri, yaşam mekânları ve yaşam olaylarının birbirleri ile etkileşimini kavrayacak bilgi, beceri ve tutumlara sahip olurlar. 
 • Emniyet amiri olarak gelecekle ilgili yaşam olaylarını tahmin edebilir ve kendilerini bu konumlara hazırlamak için gereken bilgi, beceri ve tutumlara sahip olurlar. 
 • Kendi potansiyeli, eğitim yaşantısı ve çalışma dünyası arasındaki ilişkiyi kavrar, gelecekteki yaşam biçimini planlamak için kariyer yönetim becerileri geliştirirler. 
 • Aile ve evlilik yaşamı ile sosyal yaşam etkileşimini kavrar, kendi beklentilerine uygun aile ve sosyal yaşam alanı geliştirecek beceriler geliştirirler.
 • Karar verme-problem çözme süreci ile kendi sorumlulukları arasındaki ilişkiyi kavramış, şu anki seçimlerinin gelecekteki evlilik, aile, sosyal ve meslek yaşamlarını nasıl etkilediğini öngörecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip olurlar. 

Gerekçelerimiz

21. yüzyıl Bilgi Toplumu, toplumsal yapımızı ve tüm kurumları etkilemektedir. Bilgi toplumunda önemli olan ‘bilgi’ olup, en önemli kaynak ‘insan’dır. Bu çağda bilgiyi farklı, yaratıcı tarzda sunabilen, hızlı bir şekilde kendisini yenileyebilen, bilişim teknolojilerine ayak uydurabilen bireylere talebi artırmıştır. Eğitim sistemi kendisini tanıyan, eleştirel düşünen, yaratıcı, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın, karar verme ve problem çözme becerilerine sahip bireyler yetiştirecek şekilde yeniden yapılanmak durumundadır. Bilgi toplumunda K-16 düzeyde eğitim kurumları, öğrencilere iki alanda beceri kazandırmaya çalışmaktadır. Bunlar öğretim programları ile “akademik beceriler” ve gelişimsel odaklı Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetleri ile “yaşam becerileri”dir. 
   Toplumdaki hızlı değişim, öğrencilerin gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Kompleks bir toplumda, yetişkin hayatına hazırlanan gençleri birçok problem beklemektedir. KGRP öğrencilerin yüz yüze kaldıkları ve kalacakları olası problemlerinde onları desteklemek ve yardımcı olmak için çaba gösterir. Eğitim yolu ile ulaşmak istediğimiz ana amacımız, Polis Akademisi öğrencilerimizin başarılı kimlik kazanmalarına destek olmak, onları emniyet teşkilatının saygın bir mensubu ve toplumumuzun sağlıklı bir üyesi olarak hazırlamaktır. Gelişimsel anlayışa sahip PDR hizmetleri öğrencilere kendini tanıma ve kabul etme, etkili iletişim becerileri, karar verme-problem çözme becerileri, yaşam felsefesi geliştirme, kariyer yönetim becerileri, öz-düzenleme ve öz-yeterlik becerileri, stresle baş etme ve öfke kontrolü, sorumluluk bilinci vb. kazandırmaya odaklanmıştır. 
   Bilgi Toplumunda, öğrencilerin her yönüyle sağlıklı olarak gelişmesi ve toplum hayatına atılması yalnızca öğretim etkinlikleri ile gerçekleştirilemez. Bunu, öğretim programları ve KGRP’nin birlikte uygulandığı bir eğitim programı ile başarabiliriz. Özellikle sürekli insanlarla ilişki kuran, suçun hızla artığı ortamda asayişi ve huzuru sağlamaya çalışan; aktif silahlı görev, düzensiz çalışma saatleri, nöbet ve verdiye sistemleri, her türlü suç olgusu ve suçlularla iç içe olma koşullarında çalışma durumunda olan emniyet mensuplarının yetiştirilmesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin önemi kaçınılmazdır. Bu durum emniyet ‘amirleri’ yetiştirme misyonunu üstlenen Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde daha da ön plana çıkmaktadır. KGRP öğrencilerimize çeşitli yaşam becerileri kazandırarak, onların sağlıklı ve mutlu olarak hayatın tüm boyutlarına (evlilik, aile, sosyal ve mesleki) hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır.

İlkelerimiz

 • KGRP’mız tüm öğrencilerimize hizmet sunar.     
 • KGRP’mız öğrencilerimizin gelişim dönemlerine ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.     
 • KGRP’mız öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun yeterliklere ve ölçülebilir kazanımlara göre tasarlanmıştır.     
 • KGRP’mız öğrencilere kişisel-sosyal gelişim, eğitsel gelişim, kariyer gelişimi alanlarında yeterlikler kazandırmayı amaçlar. 
 • KGRP’mız gelişimsel olduğu kadar önleyici ve tedavi edici hizmet sunar. 
 • KGRP’mız Polis Akademisi’nin yapısı ve misyonu dikkate alınarak tasarlanmıştır.
 • KGRP’mızın yürütülmesinde asıl sorumluluk bu alanda eğitim almış psikolojik danışmanlara aittir.         
 • KGRP’mızın yürütülmesinde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi rehberlik personeli destekler ve yardımcı olur.         
 • KGRP’mız sistematik olarak planlama, tasarlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme aşamaları ile sürekli güçlendirilir. 
 • KGRP’mız akademimizin eğitim misyonunun bütünleyici bir parçasıdır.
 • KGRP’mız üç ana öğesi ile (içerik, örgütsel yapı ve kaynaklar) bağımsız bir programdır.

Program Müdahalelerimiz

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programımız (KGRP) dört ana program öğesi ile hizmet sunacak şekilde tasarlanmıştır:
Rehberlik Müfredatı:

Burada iki türlü müdahale yer almaktadır:

 • Sınıf rehberliği: Birinci sınıflarımızda haftada bir ders saati sınıf rehberliği etkinlikleri yürütülecektir. Sınıf rehberliği programı ile öğrencilerimize planlı, programlı olarak çeşitli yaşam becerileri (mesleki uyum, kendini tanıma, etkili iletişim, etkili öğrenme, stres ve öfke yönetimi) verilecektir.
 • Okul kapsamlı etkinlikler: Akademideki tüm öğrencilerimize ‘yaşam sohbetleri’ adı ile çeşitli konularda (liderlik, kendini tanıma, iletişim, karar verme-problem çözme, evlilik ve aile hayatı, mesleki uyum) konferanslar düzenlenecektir.

Bireysel Planlama:

Öğrencilerimizle bire bir ve küçük gruplar halinde, onların kendilerine uygun eğitsel ve kariyer planı yapmalarında destek olduğumuz program öğesidir.

Müdahale Servisleri:

Öğrencilerimizin kişisel-sosyal gelişimlerine ve gelişimsel problemlerini çözmelerinde onlara yardımcı olduğumuz program öğemizdir. Müdahale servislerinde aşağıdaki hizmetler yürütülmektedir:

 • Bireysel psikolojik danışma: İhtiyacı olan öğrencilerimizle bire-bir terapötik etkileşim kurarak verdiğimiz psikolojik danışma hizmettir.
 • Gelişimsel odaklı grupla psikolojik danışma/psiko-eğitim: Küçük gruplar halinde öğrencilerin kişisel- sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerine destek olmak için yaptığımız müdahalelerdir. Üç psiko-eğitim programı (kariyer uyumu, psikolojik iyilik hali ve etkili iletişim) ile öğrencilerimizin gelişimleri desteklenecektir.

Sistem Desteği:

Sistem desteği yukarıda belirttiğimiz üç program öğesinin aktivitelerini desteklemek ve güçlendirmek için yaptığımız aktivitelerden oluşur.  Bunlar:

 • Araştırma ve geliştirme: KGRP’mızın değerlendirilmesi, izleme çalışmaları, geliştirme çalışmaları, güncelleştirilmesi vb. gibi çalışmalarımızdır.
 • Profesyonel gelişim: Psikolojik danışmanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini düzenli olarak geliştirmek için yaptıkları çalışmaları kapsar.
 • Ekip ve çalışma grupları: KGRP’mızın etkiliği için PDR büro amirliğimizin kendi içinde ve kurumdaki diğer çalışma grupları ile yaptıkları ekip çalışmalarını içerir.
 • Program yönetimi: KGRP’mızı destekleyecek gerekli görevleri plânlama ve yönetme çalışmalarını içerir. 
 • Akran yardımcılığı: KGRP’mızı desteklemek ve akranlarına yardımcı olmak için oluşturulan akran yardımcılığı ekibinin çalışmalarını içerir.

PDR büro amirliğimiz haftada 40 saat hizmet sunmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz program öğelerine ayırdığımız zaman:

Rehberlik Müfredatı %15
Bireysel Planlama %20
Müdahale Servisleri %40
Sistem Desteği %25