Akademi'de Hayat


Akademide Hayat / Kampus Hayatı

Staj ve Eğitim Kampı


Görev Başı Eğitimi (Staj Eğitimi)

Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde, yıl içi eğitimleri ile uygulamalı eğitimlerini başarı ile bitirerek son sınıfa geçen öğrenciler ile Polis Meslek Yüksek Okullarından 1. sınıftan 2. sınıfa geçen öğrenciler yaz tatili içinde, kendi istekleri doğrultusunda uygun görülen il ve ilçelerde, bir ay süre ile uygulamalı mesleki eğitime tabi tutulurlar.

Staj eğitiminde; Öğrencilerin, hizmetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri öğrenmeleri ve  amirlik vasıflarını kazanmaları sağlanır.

Uygulamalı Eğitim (Kamp)

Fakülteyi  en fazla 5 yılda bitirmek zorunludur. Her öğrenci birinci sınıfa başlamadan önce intibak eğitimine tabi tutulur. Birinci sınıftan ikinci sınıfa ve ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen veya bu sınıfları tekrarlayan öğrencilere, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Aydın-Didim Uygulamalı Eğitim Merkezi Tesisleri’nde, bir ay süreyle uygulamalı kamp eğitimi verilir.

Uygulamalı Eğitimde:

Programların tespiti ve uygulanmasında; çetin şartlarda ve her türlü durumda, soğukkanlılığını muhafaza edecek bir iradeye, kuvvetli, atılgan, ruhen ve bedenen dayanıklı bir yapıya sahip olmaları, bu kabiliyet ve sağlıklarını devamlı korumaları hedefi gözetilir. Öğretim yılı içerisindeki uygulamalı eğitim eksiklikleri giderilir. Meslek disiplininin benimsetilmesi, arkadaş ve meslek sevgisinin aşılanması, taşıdığı üniformanın gerektirdiği vakar ve ciddiyetin kazandırılması için gerekli eğitim ortamı yaratılır.

Uygulamalı Eğitim Yerleri

  • Başkan tarafından aksine karar verilmedikçe uygulamalı eğitimler Didim Eğitim Merkezi tesislerinde yaptırılır.
  • Uygulamalı eğitimler her yılın Temmuz ayı başından Eylül ayı sonuna kadar ki zaman içinde, tesislerin imkan ve iskan kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak, en az bir ay süre ile bir veya iki dönem halinde Dekanlıkça hazırlanacak ve Başkanlıkça onaylanacak takvime göre yaptırılır.
  • Uygulamalı eğitim takvimi, eğitim süresini, yaptırılacak uygulamaları, derslere katılacak öğrenci ve idarecileri, öğretim elemanlarını ve uygulamalı eğitime ait diğer hususları ihtiva edecek şekilde hazırlanır.
  • Uygulamalı eğitim dersleri Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilerek Akademi Başkanının onayı ile uygulanır.

1. Sınıflar Uygulamalı Eğitim Kampında Verilen Dersler ve Saatleri

NO DERSİN ADI DERS SAATİ
1 Silah Bilgisi 8
2 Yüzme 12
3 Beden Eğitimi 5
4 Ekip Çalışması 5
5 Muhabere 1
6 Orantılı Güç Kullanımı Uygulamaları 4
  TOPLAM 35