Eğitim Birimleri


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Giriş Koşulları

PROGRAMLARA BAŞVURUDA TEMEL İLKE

Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programına hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir  ve müteakip maddelerde geçen esaslar göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Yüksek lisansa kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalıdır,

b) Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) başvurdukları programın puan türünde en az ellibeş standart puan almış olmalıdır,

c) Başvuruda adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az kırk puan almış olmaları gerekir.

d) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES puanı, KPDS veya ÜDS puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; ALES puanının %50'si, KPDS veya ÜDS puanının % 10’u, lisans not ortalamasının %15'i ve açılan yüksek lisans programı alanında yapılan mülakat sonucunun %25’i dikkate alınarak Anabilim Dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam elli beş puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Doktoraya kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu adayların yüksek lisans not ortalaması yüz tam not üzerinden en az yetmiş olması gerekir.

b) Adayların,  KPDS veya ÜDS 100 tam puan üzerinden en az elli beş puan almış olduklarını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneğini sunmaları gerekir.

c) Adaylar, ALES’de başvurdukları programın puan türünde en az ellibeş standart puan almış olması gerekir.

ç) ALES’den en az ellibeş puan alarak lisansüstü programına başlayan adaylardan lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde, adaylarda ALES koşulu aranmaz.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, KPDS veya ÜDS puanı, yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; ALES puanının %50’si, KPDS veya ÜDS puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15'i ve mülakat sonucunun %25'i dikkate alınarak, anabilim dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla toplam en az altmış puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABULU

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü, Enstitünün teklifi üzerine, Yüksek Kurulun görüşü alınarak Polis Akademisi Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Bu öğrenciler, alınan karardaki esas ve usuller çerçevesinde Enstitüye kabul edilir.