Web > Kayıt & Kabul > Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Başvuru yapmak için tıklayınız.

OKSİS - Güvenlik Bilimleri Ön Kayıt Sistemi


2013–2014 eğitim-öğretim yılında, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne 100 erkek öğrenci sınavla alınacaktır. Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin erkek çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi erkek çocuklarının ise giriş şartlarını taşımaları ve sınavda yeterli puanı almaları durumunda, 100 kişilik kontenjanın dışında tutularak kabul edileceklerdir.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak  (01 Ekim 1992 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.
 • Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
 • Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak, 
 • Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2013 LYS sınavı (TM-1, TM-2, TM-3, MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2)  puan türlerinin herhangi birinden (340) ham puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin erkek çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi erkek çocukları için ise yine aynı puan türlerinin herhangi birinden (306) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak,
 • Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,
 • Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
 • Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı, 
a) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
b) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
c) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak, 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
 • Sınav Başvuru Dilekçesi, (Müracaat aşamasında adaylara doldurtulacaktır)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere kurumca onaylı örneği,
 • Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı, (Müracaat aşamasında adaylara doldurtulacaktır)
 • Nüfus kayıt ve ikametgah bilgilerine dair yazılı beyanı, (Müracaat aşamasında adaylara doldurtulacaktır)
 • Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı beyanı, (Müracaat aşamasında adaylara doldurtulacaktır)
 • Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi  TR 26 0001 2009 3850 0080 000016 nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretinin havale olarak yatırıldığına dair banka dekontu (Dekontta açıklama olarak başvuru sahibinin adının ve TC kimlik numarasının yazılması zorunludur, Örn; “************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adına Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınav ücreti”)
  NOT: Sınav ücreti, adaylara şahsen başvuru için randevu tarihi verildikten sonra yatırılacaktır.
 • Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocuklarından Genel Müdürlükçe, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarından ise Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenecek olan şehitlik, vazife malullük, muharip ve malul gazilik belgesi.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BİLGİ FORMLARI
BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV TARİHLERİ
2013–2014 eğitim-öğretim yılında Güvenlik Bilimleri Fakültesine alınacak olan lise ve dengi okulları bitiren öğrenci adayları için Güvenlik Bilimleri Fakültesi giriş sınavlarının Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde ;

 1. 08-14 Temmuz 2013 tarihleri arasında internet üzerinden onkayit.sis.pa.edu.tr adresinden ön başvuruları yapılacaktır.
 2. 17,18,19,22,23,24,25 Temmuz 2013 tarihleri arasında yedi (7) gün Müracaat-Mülakat-Fiziki Yeterlilik Sınavları yapılacaktır.
 3. Belirlenen taban puanın üzerinde alan adaylara, şahsen başvuru, mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı için 15-16 Temmuz 2013 tarihleri arasında internet üzerinden randevu verilecektir.
 4. 30 Temmuz 2013 tarihinde saat 10:00'da yazılı sınav yapılacaktır. Adayların 30 Temmuz 2013 tarihinde saat 09:00'da Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde hazır olarak bulunmaları gerekmektedir.
 5. Adayların kendilerine verilen randevu tarihlerinde şahsen başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır.
 6. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar aynı gün içerisinde fiziki yeterlilik sınavına katılacaktır. (Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınavları aynı gün içerisinde yapılacağından dolayı adayların gelirken yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir)
 7. İnternet üzerinde ön başvuruda bulunmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
MÜLAKAT SINAVI
Mülakat sınavı aşağıda öngörülen esaslara göre yapılır:
 • Öncelikle adaylar 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 25.maddesine göre değerlendirilir.Bu aşamada, kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya psikolog  ya da  psikolojik danışma  ve rehberlik bölümü mezunu uzman üyelerin görüşleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer.
 • İkinci aşamada adaylardan, sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucu, adaylar hakkında komisyonca; "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verilir.
 • Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden mülakat komisyonuna girmek için başvuruda bulunamazlar.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Fiziki Yeterlilik Sınavları uygulamalı olarak yapılır. Aşağıda belirtilen koşullara göre yapılacak Fiziki Yeterlilik Sınavlarında, adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak zorunludur


YAZILI SINAVI
Fakülte giriş sınavının yazılı kısmında sorulacak soruların Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olmasından dolayı yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların, yazılı sınav giriş ücreti olarak Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi TR 530001200938500080000015 nolu IBAN hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) ek ücret yatırmaları gerekmektedir. (Dekontta açıklama olarak başvuru sahibinin adının ve TC kimlik numarasının yazılması zorunludur, Örn; “************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adına Güvenlik Bilimleri Fakültesi Yazılı sınav ücreti” ) Sınav ücreti yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
Yazılı sınav, test olarak yeterlilik ve yarışma sınavı şeklinde yapılır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli toplam 100 soru sorulur. 
Sözel bölümde; Yabancı Dil 15, Türkçe 30, Coğrafya 6, Genel Tarih 7, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5 ve Genel Kültür 7 adet soru olmak üzere toplam 70 soru sorulur. Sayısal bölümde ise; Matematikten 30 soru sorulur. Yabancı dil soruları İngilizce. Almanca ve Fransızca olmak üzere üç ayrı grupta sorulur.
 • Yazılı sınav sonucunda alınacak öğrenci sayısına göre, en yüksek puandan başlanılmak üzere belirlenen asil öğrenci sayısı kadar yedek aday sayısı belirlenir.
 • Başarı sıralama puanlarında eşitlik olması halinde sırasıyla; fiziki yeterlilik sınavında alınan puanının yüksekliği, sözel puanın yüksekliği, sayısal puanın yüksekliği, yabancı dil puanın yüksekliği, matematik puanın yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir.
 • Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarından, fakülteye girmek isteyenler, giriş koşullarını taşımaları ve yazılı sınavda o yıl alınan en yüksek puanın en az yarısı kadar puan almaları kaydıyla, o yıl yazılı sınavla alınacak toplam öğrenci kontenjanının % 5’i oranında başarı sırasına göre kesin başarı listesine dahil edilir
YAZILI SINAV İTİRAZ SÜRESİ
 • Kesin aday listelerinin ilan edildiği günden itibaren üç iş günü içerisinde yazılı sınav sonuçlarına bizzat adayın kendisi tarafından Fakülteye yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • Fakülteye her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Yazılı sınava itiraz eden adaylardan, Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi TR 26 0001 2009 3850 0080 0000 16 nolu IBAN hesabına 20 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti alınır.
Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA | Telefon: 0 (312) 499 70 02 | Kullanım Koşulları | Gizlilik Şartları | Sıkça Sorulan Sorular |