POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Elemanı (Doktor Öğretim Üyesi) Alımı.
  02 Ağustos 2019

 

KONU: Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Elemanı (Doktor Öğretim Üyesi) Alımı.
Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23’üncü maddesi, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 30/07/2019 tarihli ve 2019/12 sayılı kararı doğrultusunda (1) Doktor Öğretim Üyesi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
    Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.
Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (Başvurular 02/08/2019 – 21/08/2019 tarihleri arasında alınacak olup; 10/08/2019 ile 14/08/2019 tarihleri arasında Kurban Bayramı tatili nedeniyle başvuru kabulü yapılmayacaktır.) içerisinde mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 21/08/2019 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması, 
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

 

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları ile ilgili olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Birimi  Alanı  Unvan  Kadro Sayısı  Adaylarda Aranan Özel Şartlar
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Hukuk  Doktor Öğretim Üyesi 1 Hukuk Alanında Lisans ve İdare Hukuku Alanında Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak. Göç Kolluğu, Sosyal Risk İlkesi ve Kamu Tüzel Kişiliği Konularında Çalışmaları Bulunmak.

          
               
İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir. 

1)     Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
f) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
g) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
_______________________________
* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.
** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-3) için tıklayınız.


DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra değerlendirme sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır.  

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:
“Öğretim Üyeliği Bilimsel Yeterlilik Değerlendirme ve Akademik Etkinlik Puanı Hesaplama Jürisi” tarafından yapılacak inceleme sonuçları Akademi Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra yapılacak değerlendirmede atanmasına karar verilen adaylar on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 

 

Haberi Paylaş